Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, trainingen, opleidingen of workshops, alsmede alle persoonlijke sessies w.o. readings, healings en coaching, die door Nancy Linscheer Resonance (h.o.d.n. Resonance) worden aangeboden.
1.2  Deze voorwaarden zijn algemeen. Voor verschillende cursussen kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn die op de factuur vermeld staan of in de informatie op de website.

 

Artikel 2: Inschrijven

2.1  Inschrijven geschiedt door het inzenden van het inschrijvingsformulier op de website met een bedenktijd van 14 dagen. Daarna is je inschrijving definitief.
2.2 Je schrijft je in voor de gehele cursus, workshop of training, tussentijds annuleren is niet mogelijk behoudens de in artikel 3 genoemde voorwaarden.
2.3  Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Artikel 3: Annulering

3.1  Annulering door de deelnemer dient per email of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Resonance geldt als datum van de annulering.
3.2  Annuleren van alle cursussen en opleidingen is kosteloos tot 4 weken voor aanvang, daarna zijn de volledige kosten verschuldigd. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk om aan een volgende cursus of opleiding deel te nemen.

3.3  Voor de Readingopleiding gelden de navolgende annuleringsvoorwaarden.

– Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang, daarna is tot aanvang van de opleiding het inschrijfgeld verschuldigd.    

– Na aanvang van de opleiding geldt een opzegtermijn van 3 kalendermaanden vanaf de annuleringsdatum. M.a.w. na de annuleringsdatum worden er nog 3 betalingstermijnen in rekening gebracht. Inschrijfgeld wordt niet geretourneerd. Bij annulering wordt eventueel teveel betaald lesgeld terugbetaald rekening houdend met voornoemde voorwaarden.

3.4  In uitzonderingsgevallen kan van de annuleringsvoorwaarden afgeweken worden, dit ter beoordeling van Resonance.

3.5  Indien een cursus, workshop of opleiding vanwege te weinig deelnemers niet doorgaat, worden de reeds betaalde kosten/termijnen binnen 2 weken na annulering terugbetaald. Over een mogelijke annulering wordt op zijn laatst 2 weken voor de aanvangsdatum besloten.

3.6  Resonance behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de cursussen, opleidingen, workshops organisatorische wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1  Er geldt een algemene betalingstermijn van 14 dagen.
4.2  Alle betalingen kunnen worden voldaan op NL96 RABO 0378 4619 66 t.n.v. Nancy Linscheer Resonance
4.3  Bepaalde cursussen, trainingen of opleidingen mogen in termijnen betaald worden. Dit staat vermeld op de factuur en op de website/in de brochure.  
4.4  Voor alle overige cursussen en workshops geldt dat deze voor aanvang volledig zijn betaald.
4.5  Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de deelnemer in verzuim. Resonance houdt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 15 administratiekosten in rekening te brengen.
4.6  Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de deelnemer, t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering

5.1   Resonance heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren, verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
5.2  Indien Resonance besluit om een cursus of opleiding tussentijds of voortijdig te beëindigen worden over reeds plaatsgevonden activiteiten geen terugbetalingen aan de deelnemer gedaan. Eventuele  vooruitbetalingen door de deelnemer worden zo spoedig mogelijk terugbetaald.
5.3  De met Resonance gesloten overeenkomst leidt voor Resonance tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
5.4  Voor zover Resonance voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de deelnemer, is Resonance uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.
5.5  Resonance heeft het recht om deelnemers de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces van belang is.


Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1  Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Resonance als de deelnemer een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.
6.2  Mochten er klachten zijn dan wordt er eerst geprobeerd dit in goed overleg tussen Resonance, de docenten en de klager op te lossen. Officiële klachten kunnen mondeling, schriftelijk of per email aan Resonance kenbaar worden gemaakt. Binnen 1 week dient de klacht bevestigd te worden door Resonance. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en dient door Resonance binnen 4 weken te worden afgehandeld. 
6.3  Indien het voor Resonance niet mogelijk blijkt om de klacht binnen deze 4 weken te behandelen dan doet zij daarvan schriftelijk dan wel per email, met redenen omkleed, aan deelnemer mededeling onder vermelding van de termijn waarbinnen de klacht zal worden behandeld met een maximum uitsteltermijn van 4 weken.

6.4 Komen we echter onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing, dan wordt de klacht schriftelijk doorgestuurd naar een onafhankelijke geschillencommissie. Als deze commissie een klacht in behandeling neemt, brengt de commissie een bindend advies uit aan Resonance. Dit advies moet door Resonance op korte termijn worden opgevolgd.
Resonance heeft samen met Intuïtieve Opleidingen te Utrecht en De Rivier, Intuïtieve Trainingen te Hensbroek een geschillencommissie. Mocht het voorkomen dat beide partijen niet tot overeenstemming komen over afhandeling van de klacht, dan wordt de klacht voorgelegd aan deze onafhankelijke geschillencommissie. Als deze commissie een klacht in behandeling neemt, brengt de commissie een bindend advies uit aan het opleidingsinstituut; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Klachten naar de geschillencommissie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. U kunt uw brief richten aan:
Intuïtieve Opleidingen
Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
of
De Rivier
Wogmeer 48
1711 SR Hensbroek
6.5 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van haar betalingsverplichting.
6.6 De gehele klachtenprocedure wordt geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
6.7 De gehele klachtenregeling kunt u terugvinden op de website.

Artikel 7: Privacyverklaring

7.1 Resonance gevestigd aan de Zuiderakerweg 92 1069MK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.
7.2 Resonance neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
7.3 De gehele Privacyverklaring, plichten en werkwijze van Resonance vindt u terug in de Privacyverklaring op de website.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1  Persoonlijke informatie over de deelnemers wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke informatie over de deelnemers mag door zowel docenten, supervisors als assistenten alsmede door de deelnemers zelf, op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven. Schending van deze geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst c.q. deelname leiden.
8.2  Alle vragen met betrekking tot zaken van administratieve of organisatorische aard c.q. inhoudelijke kwesties dienen door Resonance binnen 7 dagen beantwoord te zijn, behoudens in vakantieperiodes.
8.3 Resonance verwacht van deelnemers openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op het volgen van cursussen, workshops en opleidingen, alsmede persoonlijke sessies van Resonance. Tevens verwacht Resonance dat deelnemers zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de cursussen, workshops of opleidingen te volgen. Resonance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. Het niet, niet-tijdig of gebrekkig verstrekken van deze informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname.
8.4 Resonance sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de gevolgde opleiding, cursus en/of workshop of persoonlijke sessie.
8.5  Het copyright en eigendomsrecht van het lesmateriaal berust bij Resonance.
8.6  Op de overeenkomst tussen Resonance en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Resonance is gevestigd.
8.7 De Algemene voorwaarden, de Klachtenregeling alsmede de Privacyverklaring staan op de website van Resonance. Bij inschrijving via de website verklaart deelnemer kennis te hebben genomen en accoord te gaan met deze voorwaarden.